Το ΕλλΚΔΔ

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ιδρύθηκε στην Αθήνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. της 30 Μαρτίου 2006. Πρόκειται για μια πιλοτική προσπάθεια για την εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης επικεντρωμένης στις επιχειρήσεις. Με μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες ενημέρωσης και σεμινάρια εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, το Κέντρο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με στόχο την εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων και του νομικού κόσμου με τις δυνατότητηες του θεσμού της διαμεσολάβησης. Αν και σε πρώτη φάση η δραστηριότητα του Κέντρου θα περιορισθεί στη Διαμεσολάβηση, περιλαμβάνεται και η Διαιτησία στην επωνυμία του, γιατί συχνά στη διεθνή πρακτική επιχειρείται η επίλυση της διαφοράς μέσω της διαιτησίας, αν αυτή δεν επιλυθεί με τη διαμεσολάβηση, η οποία συχνά διενεργείται από το ίδιο άτομο. Το Κέντρο στοχεύει:

  • να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις και το ελληνικό δικαστικό σύστημα με τη διαμεσολάβηση και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν,
  • να παρέχει στις επιχειρήσεις μία απλή και οικονομική μέθοδο διευθέτησης των διαφορών τους σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στο διάλογο και διασφαλίζει την επαγγελματικότητα,
  • να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη Διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας διαμεσολαβητές επιλεγμένους από το Κέντρο με τα απαραίτητα προσόντα, οι οποίοι να επωφελούνται αμοιβαία από την εμπειρία ο ένας του άλλου,
  • να προωθήσει την εφαρμογή στην Ελλάδα των εναλλακτικών μεθόδων επιλύσεως των διαφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης διασφαλίζει την εφαρμογή και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαμεσολάβησης προτείνοντας ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο πρόσωπο εξοικειωμένο με τις σχετικές τεχνικές: τον διαμεσολαβητή. Σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή και παρουσία των δικηγόρων τους, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τα αιτήματά τους και να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό της διαφοράς τους με απόλυτη εχεμύθεια. Σχετικά Κείμενα: Για πληροφορίες σχετικές με το θεσμό και τη λειτουργία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να δείτε το συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο διαμεσολάβησης του Κέντρου. Για τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Κέντρου, πατείστε εδώ. Για τον Κανονισμό Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών του Κέντρου, πατείστε εδώ. Για μια προτεινόμενη ρήτρα διαμεσολάβησης προς χρήση στα συμβόλαιά της εταιρίας σας, πατείστε εδώ. Για τον απολογισμό του Κέντρου ως σήμερα, πατείστε εδώ.